Draußn spün de klanan Racka mitn Boi.

Dabei schreins maunchmoi so laut,

dass es in der gaunzn Siedlung hoit.

Eargeizig wia de Großn,

rennans dem Fuaßboi noch.

Zwischenduach fliagn de Fetzn.

Ui! Do kumman Schimpfwörta hoch.

De hob ich mei gaunzes Lem no net gheat.

I muass gestehn, dass des mi net wirklich steat,

dass de Buama so eargeizig bei da Soch san,

is do net vakeat.

Maunche Mieter megn des Geschrei net. Najo.

Es san Schuiferien und i hobs gean do.

I hob jo an Loggenplotz, easte Reih fuaßfrei.:-)

Jo und i steh dazua.

I hob mei Freid dabei.

Im Winta is eh ruhig vur de Fensta.

Waunn i außi schau,

do föns ma de klanan Racka.

Söba vü außi kumm i a nimma,

drum genieß i de a zlauten Kinda.

Waun im Winta a guater Schnee liegt.

Daun dans maunchmoi Schneemänna baun.

Do tua i a gean zuaschaun.

Mei Aussicht vuam Fensta

iss mei hoibats Lem.

Wauns finsta wiad.

Daun miassn eh ham.

Daun schaut ois verlossn aus und

i ziag a die Jalousien oba,

gfrei mi aufn nächsten Tog,

wauns wieda do san.

gez. (c) J.P.E.