Mundartgedicht

 

An Monat haß, des woa da Summa.

Daun homa an ausgiebign Winta ghobt,

oba absolut ka Fruahjoahr.

Vüle Monate iss de Hazung grennt.

Da Gaszöhla hot si net auskennt.

Dea hot si völlig übaschlogn.

Daun hots ghaßn, dass ma an schenan Heabst

kriagn soin.

Da Septemba woa fost nua varegnt.

Nix von an schenan Heabst.

Düsta und noss.

I sog eich wos.

De kennan si a nimma aus.

Wos an de heite sogn

iss am nächsten Tog a Fantasiefodn.

Waun ma beim Fensta aussi schaut.

Natürlich es Liacht aufdraht,

dass an a scho vo da nechstn Stromrechnung graut.

Wos fia a komisches Joahr.

Olladings woar des net übaroi.

Meah in unsara Region.

Im Westn, wos friacha imma köda woar, ois bei uns.

Homs Sun ghobt und woam.

Ois wa ollas vatauscht wuan.

Des Wetta hot da ka Erboarm.

 

Oktober 2013/J.P.E.

 

Fehlerverbesserung folgt.